Tag Archives: Dewan Negeri Selangor

SIDANG DEWAN NEGERI SELANGOR: PERBAHASAN BELANJAWAN PERINGKAT JAWATANKUASA

 

Rodziah Ismail

HANSARD DISEMBER 1, 2014

PERBAHASAN BELANJAWAN PERINGKAT JAWATANKUASA

SIDANG DEWAN NEGERI SELANGOR NOV 2015:

PERMOHONAN INFRASTRUKTUR YANG BAIK JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT SHAH ALAM

TUAN SPEAKER: Batu 3.

Y.B. PUAN RODZIAH BINTI ISMAIL: Terima kasih Pengerusi (Tuan Speaker). Saya ingin menyentuh kepada muka surat 253 Vot B (15) Jabatan Kebajikan Masyarakat Butiran 505002 Pentadbiran dan Kewangan. Saya ingin mengutarakan satu perkara iaitu saya lihat pengurusan penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat di sekitar Shah Alam begitu banyak membuat aduan bahawa pengurusan ataupun tempat mereka mengambil bantuan itu agak tidak wajar, ataupun tidak friendly, dengan izin iaitu tempat parking yang sempit dan sebagainya. Dan setelah saya siasat rupa-rupanya pengurusan ataupun penerimaan untuk menerima semua bantuan ini rupanya berkongsi dengan pejabat Jabatan Kebajikan Negeri, jadi kawasannya agak sempit dan saya tahu bahawa sepatutnya pejabat di Shah Alam ini punya lokasi ataupun bangunan tersendiri untuk urusan penerima bantuan yang agak friendly untuk menerima bantuan. Jadi, soalan saya kepada EXCO apakah ada usaha oleh kerajaan negeri untuk menempatkan pentadbiran, pusat pentadbiran pejabat Shah Alam di kawasan yang selain daripada ada sekarang, yang lebih kondusif, lebih selesa dan lebih aksesnya kepada masyarakat yang lebih mudah. Terima kasih.

Y.B. PUAN DR. DAROYAH BINTI ALWI (Exco Kesihatan Kerajaan Selangor): Terima kasih Batu Tiga. Pengerusi, apa yang disuarakan oleh Batu Tiga adalah juga suara daripada para petugas ataupun staf Jabatan Kebajikan Masyarakat kawasan Shah Alam yang mana memang sebenarnya pejabat mereka agak kecil dan sempit untuk mengendalikan para klien- klien Jabatan Kebajikan Masyarakat di Shah Alam. Jadi, sememangnya telah ada satu permohonan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Shah Alam untuk memohon satu pejabat lain yang lebih luas dan Insya-Allah ia akan kita kemukakan kepada pihak Kerajaan Negeri untuk mendapatkan premis yang lebih baik jadi, terima kasih Batu Tiga.

Y.B. PUAN RODZIAH BINTI ISMAIL: Soalan saya selanjutnya, terima kasih. Apakah cadangan itu akan dilaksanakan pada tahun 2015? Memandangkan saya tidak nampak ada tambahan kewangan ke atas itu. Jadi, kalau tidak ada dimasukkan ke dalam 2015, ia akan melibatkan setahun lagi pihak penerima untuk menunggu sehingga ia dapat berurusan dengan lebih selesa. Itu soalan saya.

Y.B. PUAN DR. DAROYAH BINTI ALWI (Exco Kesihatan Kerajaan Selangor): Terima kasih Batu Tiga. Pengerusi. Insya-Allah kita akan cuba kemukakan kepada pihak Kerajaan Negeri dan mungkin pihak SUK cuba ataupun cuba mencarikan di mana ruang yang sesuai, premis di bawah Kerajaan Negeri yang mungkin boleh kita accommodate untuk pejabat tersebut. Terima kasih.